Kyrksockens utveckling

Sockenindelningen började tidigt i södra och mellersta Sverige, och har inte gått igenom några större ombildningar efter reformationen, den rörelse som pågick under många hundra år inom den västerländska kristendomen. Reformationen hade sin början under 1200-talet då olika protestantiska och reformatoriska sammanslutningar försvann från den romersk-katolska kyrkan. I flera skogsbygder uppstod kapell, och med tiden blev de egna församlingar som ansågs som socknar. Detta var vanligt förekommande i Finland och i Norrland, i hela Sverige fanns det som mest cirka 3 000 olika socknar.

Socknar i olika delar av Sverige

I en uppsats om sockenindelningen i Sveriges olika delar har visat på skillnader. Exempelvis skedde under 1686–1862 i stort sett inga förändringar varken på Gotland eller på Öland. Däremot i områden som nu bildar Norrbottens och Västerbottens län, där antalet socknar i Övre Norrland fördubblades under samma tidpunkt. Norra Blekinge har haft en ungefärlig utveckling som i Norrland.

Kommuner och kyrksocknar

År 1863 trädde 1862 års kommunalförordningar i kraft och då förändrades kyrksocknarna, som tidigare reglerades av sockenstämman. Istället ersattes de av två nybildade myndigheter: den kyrkliga församlingen och den borgerliga landskommunen. Högsta bestämmande organisation var dock fortfarande stämman – kyrkostämman och kommunalstämman. Olika kommunindelningar i Sverige förändrades i flera stora sammanslagningar 1952 och 1971. I dag sker även likadana sammanslagningar av många mindre församlingar i allt snabbare takt.

Jordebokssocknen

Det var genom Gustav Vasa som administrativa ombildningar utformade jordebokssocknar i Sverige. Dessa socknar berördes inte när kyrksocknen 1862 slopades som en administrativ enhet. År 1931 var de nya jordregistrens upplägg färdiga och ersatte formellt jordeböckerna 1936. Samtidigt ersattes jordebokssocknen av en så kallad jordregistersocken. När det gällde städer och köpingar infördes ett fastighetsregister och inte ett jordregister. Mellan åren 1976–1995 genomfördes en fastighetsdatareform och den gamla registersocknen slutade att fungera som ett administrativt pastorat.