Folkkyrkor

En folkkyrka är ett namn som ofta användes inom lutherdomen. Det sågs som ett kyrkosamfund tillägnat folket, men används också som uttryck när det gäller en teologisk rörelse. Ordet folkkyrka kommer från det danska ordet folkekirke, och bygger på den värdegrund som verkar inom Svenska kyrkan. Tanken på folkkyrkor härstammar från 1800-talets Tyskland. Särskilt stort genombrott fick folkkyrkorna hos Socialdemokraterna.

Olika röster gällande folkkyrkor

Professor Olof Holmström var den förste som med utgångspunkt från sin forskning inom praktisk teologi, utarbetade ett sakligt kyrkoprogram. Detta program fick stor succé i Svenska kyrkans församlingsliv ända fram till 1920-talet. Biskopen Einar Billing utformade sedan en klarsynt tanke kring folkkyrkor, som från 1930-talet och framåt fick stort genomslag. Andra kyrkomän och folkkyrkoförespråkare med samma tankar som Billing, till exempel Manfred Björkquist, som arbetade inom ungkyrkorörelsen ville inte ha en elitisk kontroll av kyrkan. De ansåg alla att det endast var Gud som kunde vara överställd folkets kyrka. Med tiden blev folkkyrkotanken en värdegrund som antogs inom Svenska kyrkan.

Lagen om Svenska kyrkan

I Sverige justeras Svenska kyrkan i den lag som heter ”Lag om Svenska kyrkan”. Även om kyrkan inte ligger inom statsförvaltningen är den likväl beroende av staten. I lagen står det skrivet att Svenskan kyrkan exempelvis ska vara demokratisk och öppen för alla.